IES好低分對通識科成績影響大嗎?

近日收到DSE同學仔打上黎熱線話收到IES個成績,有人成績好,亦有人成績未如理想,唔知大家收到個分未呢?

❇表現得好既同學記得努力埋通識份大卷,要繼續以更好既Grade為目標。
通識考試既變數實在太大,即使Tip中左議題,都唔代表一定能夠高分架!

❇而表現得無咁好既同學都唔好放棄,要更加全力以赴。
因為考試份paper先係佔成績最大比例,係相當重要架!
每一年考試局係題型上總會設一啲陷阱,唔少學生即使答岩概念字眼,
但捉唔到題目既重點,就會中招架喇。

補充小小資料
學校老師會就住四個項目評估學生IES既表現
✅題目界定和概念/知識辨識 30%
✅解釋和論證 50%
✅表達與組織 10%
✅自發性 10%

不論大家有任何JUPAS排位/選科問題/前路規劃
定係對DSE緊張/不安/興奮/迷網/心情,隨時CALL我哋啦